TRATAMENT BALNEAR BUZIAŞ S.A.
SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2023
Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice al României nr. 1802/2014
TRATAMENT BALNEAR BUZIAŞ S.A.
SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
31 DECEMBRIE 2023
CUPRINSPAGINA
Raportul auditorilor independenţi-
Raportul anual al Consiliului de Administraţie1 - 22
Bilanţul contabil23- 27
Contul de profit şi pierdere28 - 31
Situaţia fluxurilor de trezorerie32 - 33
Situaţia modificărilor capitalului propriu34 - 35
Note la situaţiile financiare36 - 76
A.B.A. AUDIT S.R.L.
RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENŢI CĂTRE ACŢIONARII
TRATAMENT BALNEAR BUZIAŞ S.A.
Opinia fără rezerve
1. Am auditat situaţiile financiare individuale anuale ataşate ale Tratament Balnear Buziaș S.A.
(„Societatea”) cu sediul în Buziaș, strada Avram Iancu, numărul 12, cam.1, parter, identificată prin
codul unic de înregistrare fiscală RO1849307, întocmite la data de 31 decembrie 2023 formate din
bilanţ, cont de profit şi pierdere şi notele explicative la situaţiile financiare, identificate prin următorii
indicatori:
- pierdere:
- cifra de afaceri:
- total active:
(2.876.089) lei
9.008.115 lei
25.443.173 lei
2. În opinia noastră, situaţiile financiare anuale ale Tratament Balnear Buziaș S.A. Buziaș
furnizează o imagine fidelă a situaţiei financiare, a poziţiei financiare şi rezultatelor Societăţii la 31
decembrie 2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, legea contabilităţii republicată şi cu
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale, consolidate cu
modificările și completările ulterioare.
Baza pentru opinie
3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”).
Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea
Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare din raportul nostru. Suntem
independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul
pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care
sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-
am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem ca
probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia
noastră.
A.B.A. Audit S.R.L.
ADRESA: Timisoara, Str. Moise Nicoară, Nr. 11 B CUI:
RO 14907434
Nr. Inreg. ORC: J35/1537/2002
IBAN: RO43PIRB3701720663001000
BANCA: First Bank
TEL: 0256.216.100;
FAX: 0256.205.039
E-MAIL
: office.audit@abaconsulting.ro
WEB
: www.abaconsulting.ro
Evidenţierea unor aspecte
4. Fără a modifica opinia noastră, atragem atenţia şi asupra următoarelor aspecte:
4.1. Societatea înregistrează pierderi, pentru al doisprezecelea an consecutiv: 2.876.089 lei la 31
decembrie 2023, 3.476.074 lei la 31 decembrie 2022, 1.984.168 lei la 31 decembrie 2021 lei,
3.297.628 la 31 decembrie 2020, 1.304.018 lei la 31 decembrie 2019, 1.993.231 lei la 31
decembrie 2018, 37.759 lei la 31 decembrie 2017, 150.847 lei la 31 decembrie 2016,
1.050.633 lei la 31 decembrie 2015, 985.216 lei la 31 decembrie 2014, 829.877 lei la 31
decembrie 2013, respectiv 495.040 lei la 31 decembrie 2012. De asemenea, la 31
decembrie 2023, Societatea avea datorii curente nete de 5.349.709 lei (4.199.742 lei la 31
decembrie 2022), aceste aspecte, ne conduc la aprecieri prudente referitoare la capacitatea
Societăţii de a face faţă obligaţiilor de plată exigibile pe termen scurt. Perspectiva menţinerii şi
continuării activităţii depinde de modul în care managementul abordează evenimentele şi
condiţiile economice prezente în mediul în care operează Societatea respectiv asigurarea
surselor de finanţare prin majorări de capital social sau atragerea de surse externe
compatibile cu fluxurile de numerar generate din activitate de exploatare viitoare.
4.2. Așa cum este prezentat la Nota 24 „Contingențe”, Societatea este subiectul unor dispute pe rolul
instanțelor de judecată care ar putea avea impact asupra poziției și performanței financiare
viitoare din perspectiva modului în care se vor soluționa, în exercițiile financiare viitoare.
4.3. Incertitudinile determinate de războiul din Ucraina, de restricțiile impuse la nivel internațional
Federației Ruse și criza energetică determină implicit existenţa unui risc referitor la
posibilitatea unor evoluții imprevizibile cu privire la nivelul indicatorilor economico-financiari
bugetați de Societate, respectiv reconsiderarea aspectelor care au stat la baza estimării
valorilor de inventar pentru activele Societății. Gestionarea situației financiare a Societății
depinde de modul în care managementul abordează evenimentele şi condiţiile socio-
economice viitoare prezente în mediul dificil în care aceasta operează.
Alte aspecte
5. Menționăm faptul mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar în
legătură cu situaţiile financiare individuale ale Societăţii întocmite la data de 31 decembrie 2023,
nefiind numiţi pentru realizarea auditului situaţiilor financiare consolidate în cazul în care aceasta s-ar
impune.
6. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul nostru a
fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm
într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne
asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru,
pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată.
7. Situațiile financiare anexate raportului de audit nu sunt menite prezinte poziția financiară,
rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu
reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea,
situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc
reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.
1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.
Alte informații Raportul Administratorilor
8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte
informații cuprind Raportul administratorului, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul
auditorului cu privire la acestea, aceasta fiind prezentată într-un raport separat.
Opinia noastră cu privire la situațiile financiare individuale nu acoperă și aceste alte informații și cu
excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de
concluzie de asigurare cu privire la acestea.
În legătură cu auditul situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31
decembrie 2023, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să
apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu
acele cunoștințe pe care noi le-am obținut în timpul auditului dacă ele par a fi denaturate
semnificativ.
În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate
aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile
privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-
492.
În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în
opinia noastră:
a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care
au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu
situațiile financiare;
b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în
conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 (reglementari contabile
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate).
În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia,
dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data
de 31 decembrie 2023 ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul
administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.
Responsabilitatea conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situaţiile
financiare
9. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care ofere o
imagine fidelă în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, legea contabilităţii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare şi cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe
care conducerea îl consideră necesar pentru a permite intocmirea de situații financiare lipsite de
denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
10. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității
Societații de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la
continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția
cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie
nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
11. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiară al Societății.
Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare
12. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile
financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare,
precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă
reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului un audit desfășurat în
conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.
Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate
preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale
utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
13. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare,
cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns
la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o
bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative
cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări
semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete,
fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de
audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra
eficacității controlului intern al Societății.
Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al
estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către
conducere.
Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a
contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit
obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care
ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua
activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă,
trebuie atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din
situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne
modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la
data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot
determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității
activității.
Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al
prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și
evenimentele care stau la bază acestora într-o manieră care rezulte într-o
prezentare fidelă.
14. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și
programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice
deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
Timişoara, 22 martie 2024
Pentru și în numele A.B.A. AUDIT S.R.L.
Dr. Dumitrescu Alin - Constantin
Înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. AF4227/29 februarie 2012
Înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. FA305/23 decembrie 2002